Rechten en plichten

1. Hoedanigheid van de adverteerders

De verkopers die op het webplatform adverteren kunnen professionele verkopers of niet-professionele verkopers (met name niet-professionele verhuurders van gemeubileerde accommodatie) zijn. Niet-professionele verkopers worden in de advertenties aangeduid als 'particulieren'.

Een verkoper wordt erkend als niet-professionele verkoper indien ten minste aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

· de totale jaaromzet uit deze activiteit van alle leden van het fiscaal huishouden is lager dan € 23.000;

· deze omzet is lager dan het totale aan inkomstenbelasting onderworpen inkomen van het fiscaal huishouden dat onder de volgende categorieën valt: beloningen, salarissen, pensioenen en uitkeringen (in de zin van artikel 79 van de [Franse] algemene belastingwet [Code général des impôts]), winsten uit andere industriële en commerciële  activiteiten dan het verhuur van gemeubileerde accommodatie, winsten uit agrarische activiteiten, winsten uit niet-commerciële activiteiten en inkomens van beheerders en vennoten, zoals vermeld in artikel 62 van de [Franse] algemene belastingwet [Code général des impôts]. Omgekeerd wordt een verhuurder als professioneel verhuurder beschouwd indien niet aan beide voorwaarden is voldaan.

Het feit dat een professionele adverteerder beweringen, aanwijzingen of voorstellingen presenteert die onjuist zijn of misleidend kunnen zijn, over zijn/haar identiteit, kwaliteit of bekwaamheden, vormt een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel L.121-2 van de [Franse] consumentenwet [Code de la consommation] en is strafbaar met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro.

2. Rechten en plichten van de Verkopers

Gebruikers van het webplatform Explore Grand Est zijn onderworpen aan een aantal verplichtingen en/of hebben bepaalde rechten.

2.1  Professionele Verkopers

Professionele Verkopers moeten aangifte doen van het bestaan van hun activiteit en een belastingstelsel kiezen bij de belastingdienst. In overeenstemming met artikel 87 van de [Franse] begrotingswet [Loi de finances] voor 2016, herinneren wij eraan dat u als professionele Verkoper mogelijk inkomstenbelasting verschuldigd bent over het inkomen uit uw via tussenkomst van het webplatform uitgevoerde activiteit. Het is dan ook uw plicht om het inkomen uit deze activiteit aan te geven bij de belastingdienst.

Als professional bent u verplicht tot inschrijving:

· In het [Franse] nationale register van bedrijven [Répertoire national des Entreprises], om een registratienummer (Siret) en uw activiteitscode (APE) te krijgen.

· In het specifieke handelsregister voor uw activiteit (bijvoorbeeld het Registre du Commerce et des sociétés, of het Registre des Métiers).

Ter informatie herinneren wij eraan dat belastingfraude u blootstelt aan:

- een naheffing van belastingen waarbij de verschuldigde bedragen worden geregulariseerd (met boete wegens te late betaling),

- forfaitaire boetes van 1,5% tot 5% over de niet aangegeven bedragen.

- strafrechtelijke sancties.

Voor meer informatie kunt u de website van de [Franse] belastingdienst raadplegen [Direction Générale des Finances Publiques].

Als u freelancer of werkgever bent en uw activiteit geheel of gedeeltelijk uitoefent via tussenkomst van het webplatform, bent u sociale premies en bijdragen verschuldigd aan de Urssaf. U kunt de voorwaarden voor de aangifte en betaling (invorderbaarheid) van uw sociale bijdragen raadplegen op het [Franse] webportaal Portail du Service Public de la Sécurité Sociale.

2.2  Particuliere verkopers (met name niet-professionele verhuurders van gemeubileerde accommodatie)

Particuliere verkopers zijn mogelijk belasting verschuldigd over het inkomen uit hun via tussenkomst van het webplatform uitgevoerde activiteit. Het is uw plicht om dit inkomen aan te geven aan de belastingdienst.

Voor meer informatie kunt u de website van de [Franse] belastingdienst raadplegen: Direction Générale des Finances Publiques.

In geval van kortetermijnverhuur mag u uw hoofdverblijf niet meer dan 120 dagen per jaar verhuren. Indien het uw tweede woning betreft, dient u contact op te nemen met het gemeentehuis van de gemeente waar uw accommodatie is gevestigd, om te informeren naar eventuele voorafgaande verplichtingen voordat u de woning verhuurt.

Wat dit betreft spoort Explore Grand Est adverterende, niet-professionele verhuurders van gemeubileerde accommodatie aan om hun rechten en plichten te raadplegen in deze praktische gids.

3. Rechten van consumenten

Explore Grand Est heeft tot doel de commercialisering van toeristische en culturele diensten door dienstverleners in de Franse regio Grand Est te stimuleren.

Explore Grand Est speelt geen rol in de verkoop die plaatsvindt tussen de verkopers en de consumenten.

De prijs wordt vrij bepaald door iedere verkoper en ART Grand Est ontvangt geen commissie.

Consumenten hebben geen wettelijke conformiteitsgarantie.

3.1  Geen herroepingsrecht

Artikel L. 221-28 van de [Franse] consumentenwet [Code de la consommation] stelt dat men geen beroep kan doen op het herroepingsrecht voor, onder andere, dienstverleningscontracten voor de volgende diensten: verhuur van accommodatie - met uitzondering van huisvesting (huur van hoofdverblijf) -, transport van goederen, autoverhuur, restauratie of recreatieve activiteiten die op een specifieke datum of over een specifieke periode geleverd moeten worden. Artikel L. 221-2 van de [Franse] consumentenwet [Code de la consommation] sluit deze mogelijkheid bovendien uit voor toeristische arrangementen met een all-inprijs en voor het vervoer van personen.

Indien men een dienst koopt van een professionele verkoper op wie Artikel L.221-28 van de [Franse] consumentenwet [Code de la consommation] niet van toepassing is, beschikt een consument daarentegen over een herroepingsrecht en kan hij op zijn aankoop terugkomen, binnen veertien volle dagen vanaf het moment van ontvangst van de goederen, als het een verkoop van goederen betreft, en vanaf de afsluiting van het contract als het een dienstverlening betreft.

3.2  Vertragshaftung

Voor meer informatie kunt u de bepalingen van het [Franse] Burgerlijk Wetboek [Code civil] met betrekking tot de verplichtingen en de burgerlijke aansprakelijkheid raadplegen, van toepassing op alle contractuele betrekkingen: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150254/#LEGISCTA000032041441

3.3  Bemiddeling

Indien u een geschil met een professionele verkoper hebt van wie u een product of dienst hebt gekocht via tussenkomst van Explore Grand Est, hebt u de mogelijkheid om een beroep te doen op de bemiddeling voor consumenten.

Hiertoe is het verplicht om eerst te hebben geprobeerd om het geschil op te lossen door direct contact op te nemen met de professionele verkoper. Indien deze poging niet succesvol is, kunt u een beroep doen op de bemiddeling voor consumenten.

U kunt de contactgegevens van de bemiddelaars die bevoegd zijn voor de activiteit van de professional met wie u een geschil hebt vinden op zijn commerciële documenten (offerte, factuur, algemene verkoopvoorwaarden, enz.), of op zijn website.

Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso